بازگشت زائر اصفهانی به زادگاهش پس از ۸۰ روز بازداشت با تلاش وزارت امور خارجه

خلیل دردمند پس از ۸۰ روز بازداشت در زندان رژیم سعودی آزاد شد و امروز به زادگاهش شهر درچه بازگشت.

فرادرس