لحظه خروج نسرین مقانلو بعد از اتمام مراسم ختم فرزندش در مسجد جامع شهرک غرب

سه شنبه دوازده مهر.

فرادرس