دقایقی قیل نسرین مقانلو بازیگر زن سینمای کشورمان ، با انتشار پستی ، خبری ناگوار درگذشت پسرش ارشیا را منتشر کرد ، نسرین مقانلو دراین پست نوشت : 

بس که دوست داشتی ایران بمونی ،اومدی پیشم و همین جا ازم جدا شدی و موندگار شدی تو همینجا و رفتی به سفری ابدیت؟

فکر منو نکردی که وجودم به وجودت بسته بود ارشیا پسرم رفتی ؟

اما منو هم با خودت بردی داغت اینقدر رو دلم سنگینه که شکستم ،با رفتنت من هم مردم پسرم منتظرم باش مادرت به زودی پشت سرت میاد پیشت.

جات توی بهشت عزیز مهربونم راهت روشن پسر خوش قلبم .

بی تو دیگه مادرت آرام نیست اما تو آروم بخواب.

فرادرس