وقتی همیشه سرت تو گوشیته

فقط اون که افتاد تو آب

بفرس واسه رفیقت که از گوشیش جدا نمیشه

فرادرس