عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیات دولت:

‌ برداشته شدن محدودیت ها به عهده مرجعی است که فیلتر آن را به ما دستور داده است.

فرادرس