نمیتوان از منش ائمه اطهار دم زد و به روش امویان و عباسیان عمل کرد...

فرادرس