برای نخستین بار یگان زنان یگان های ویژه برای کنترل ناآرامی ها وارد میدان شدند و این مأموریت را می توان به عنوان اولین مأموریت رسمی این خانم ها دانست. وی افزود: در بین جمعیت بر هم زننده نظم و امنیت برای نخستین بار شاهد حضور زنان بودیم، برخی از این خانم ها به عنوان لیدر بودند که علاوه بر تبلیغات شعارهای هنجار شکن می دادند.

فرادرس