جولی چن مجری خبر در حین اجرای خبر لکنت زبان پیدا کرد، سپس به دلیل بیهوش شدن وی پخش زنده قطع شد.چند روز بعد بینندگان دریافتند که او در پخش زنده دچار سکته مغزی شده است.

فرادرس