آتش آتشکده یزد که بیش از ۱۵۰۰ سال که خاموش نشده است برای پاسداری و نگهبانی از آتش هر روز چندین بار هیربد (نگهبان آتش) که از روحانیون زرتشتی هم است چوب به آتش اضافه می کند و از خاموش شدن آن جلوگیری می کند.

فرادرس