این دیگه چه سـمی بود من دیدم ، اوس جواد به یونان باستان هم رحم نکرد !

فرادرس