اولین ریلز من
اردیبهشت امسال، یک ماه سر یک فیلم سینمایی بودم بین کار ۲ روز استراحت داشتم و به بابا نگفتم یکی دو روزه میام تهران سر بزنم، عکس العملش عالی بود

فرادرس