خانواده ای که مامور شهرداری رو برای خوردن شام به سر میز غذای خودشون دعوت کرده بودند و در کنار هم غذا رو میل کردند.

فرادرس