10 بازیگر فوت شده ی سریال مختارنامه ! از ماه چهره خلیلی ، خواهر ناتنی مختار ، تا پروین سلیمانی ، پیرزن ترشی فروش این سریال ، که مادربزرگ واقی ماه چهره خلیلی بود . در این میان ، سیامک اطلسی ، داوود رشیدی و کریم اکبری مبارکه و حسین محب اهری نیز به چشم دیده میشوند .

لعنت بر این کرونا چقد از هنرمندان نازنین رو حتی در جوانی از ما گرفت

فرادرس