هنرنمایی یک جوان بختیاری در قزاقستان و مهار اسب سرکش