وقتی هنر داشته باشی، همه چیز ابزار هنرنمایی می‌شوند

فرادرس