در چین یک راننده در بزرگراهی شلوغ ماشینش خراب میشه و در کنار لاین سرعت پارک میکنه، و...

راننده در دم جان باخت.