این اتفـاق وحس انـسان دوسـتی همـشـهریان اسدآباده کـه در سنگکی بهرامی واقع در خیابان کاشانی اتفاق افتاد وباعث نجات مادری مسن ونان آور خانواده که توسط آقای بهرامی سی پی آر شد و به زندگی برگشـت.

به افتخار آقای بهرامی که مشخصه آموزش دیده