رقص در تاجیکستان اجباری شد رییس جمهور تاجیکستان گفته ما باید جشنهای ایران باستان را احیا کنیم و تبدیل به شادترین مردم دنیا شویم نظر شما چیه؟