اینم از نذری خطرناک و عجیب یک مرد مسلمان هندی فکر کنم طرف نذر داشته بخوابه توی دیگ نذری