ویدیویی از کشف عقرب ۲۰۵ گرمی و با چهل سانت قد دریزد بعداز سیل اخیر را ببینید.

فرادرس