قبول باشه برادر! متاسفانه سبک عزاداری ها را دارند عوض می کنند و روزهای محرم آن چیزی که زیاد به چشم می‌خورد دیدن چنین صحنه هایی است و کوبیدن بر طبل های بزرگی که ساعت های متمادی مبادرت به این کار می کنند و باید جلوی این کارهای نادرست را گرفت! در چیدمان هیات امنای مساجد باید خیلی دقت شود. متاسفانه مسئولان تبلیغی ما بسیار کوتاهی می کنند و هر سال که می گذرد وضع بدتر می شود!