دوستان بلوچی حسابی از خجالتش دراومدن البته دخترا هم تیز بودن