در ترکیه رسمه که در عروسی ها به عنوان کادو گردن عروس و داماد ریسه های پول میندازند ، حالا در این عروسی دوستان داماد به گردنش پیش بند آشپزخونه میندازند ، و جارو و دستمال گردگیری میدند دستش که مهمونا از خنده غش میکنند ...

فرادرس