سیل بند متحرک در ژاپن مسئولان محیط زیست کشور ژاپن به دلیل تجربه سیل های گسترده از سپرهای عظیمی به شکل قوس استفاده می کنند که در صورت لزوم به طور خودکار عمل می کنند و در مسیر رودخانه های پر آب قرار می گیرند تا شهرها را از سیل در هنگام توفان محافظت کنند.

فرادرس