هشدار این ویدیو حاوی تصاویر‌ بسیار‌ناراحت کننده و دلخراش از سیل دیشب امام زاده داوود تهران دارد