سکانسی از فیلم برف بی صدا میبارد با بازی پوریا شکیبایی و سینا کرمی