دوستتون داریم بیشتر از همه ی دنیا.
کلی برنامه ریزی کرده بودم برای تولدتون که خیلی بهتون خوش بگذره ٫ تقریبا ۸۰ درصد برنامه ریزی ها اون طور که باید پیش نرفت
ولی هزاران بار خداروشکر برای داشتن خانواده و دوست های مهربونمون.
و باز هم فهمیدم هیچ چیز تضمینی برای داشتن حس خوب و خوشبختی نیست به جز عشق ،دوست هامون و خانواده