ترس شدید سیروس همتی از ربات متحرک در برنامه دورهمی