دیروز یه لحظه برگشتم دیدم نبات یه جوری داره پیگیری میکنه ببینه سایمان چی میخواداااااا، مردم از خندههههه از دستشون
جای سایمانم جواب میداد به من اخه