ورزش صبحگاهی شبنم قلی خانی در مجمومه ورزشگاه آزادی