سوتی ژاله صامتی در قسمت ِآخر عصر جدید و تیکه های علیخانی