یکی دیگر از نشانه های خواب دیدن گربه ها انقباضات و حرکات ناگهانی ،تکان خوردن دم، چشم و گوش ها است. در این تصویر لحظه عجیب کابوس دیدن یک گربه در خواب را می‌بینید.