تقلید صدای جاوید، سریال یاغی توسط دوبلور های عصرجدید