عموما و اصولا ادم حسودى نبودم و نيستم . ولى به حال خوب و بغض عاشق اين ادم حسودى كردم و بارها و بارها ديدم و غبطه خوردم كه چرا خيلى وقته دچار اين رهايى احساس نيستم .. .. درست ، با دقت و چندبار و نهايت رهـايى و عاشقانگى رو توى حركاتش ببينيد . درود به قلبت دختر خوب كه اينقدر بى پرواست و خوشبحال دلت كه اينقدر عاشق و درسته . .. ديدن اين لحظه ها ، من و بابت تك تك ريش سفيدم ، مفتخرم ميكنه ممنونم كه نزديك به ٣٠ سال يعني سه دهـه ، اينقدر شريف و عاشق همراهم بودين و هستين

فرادرس