خاطره شهره لرستانی از رفتنش به جبهه با لباس پسرانه!