چند سال است در فوتبال ایران به‌دلیل نبود VAR دعوا داریم اما ما در برنامه خودمان با ۴۰ دوربین ویدیوچک راه‌انداختیم و اگر بخواهند می‌توانیم به فوتبال قرض بدهیم.