تخم کوسه رو تا حالا دیده بودی؟ لحظه باز کردن تخم کوسه!