مونا کرمی به همراه برادرش و جوانه دلشاد در کنسرت بزرگ آرمان گرشاسبی