نورا هاشمی در اینستاگرام خود نوشت : واکسن بزنیم (قسمت آخر به دلیل ناوارد بودن من در گذاشتن لایو، مقداری خنده دار شد )