سارقی که می‌گوید مردم شب در خودرو بخوابند تا دزدیده نشود، به دام پلیس افتاد