قاب عکس زیبایی که «رز رضوی» طراحی کرد و در خانه اش نصب کرد