فریادهای بی امان الناز حبیبی از ترسِ بازوی رباتیک در دورهمی