خاطره منشوری اکبر عبدی از پشت صحنه «اخراجی ها» در جوکر