نجات دام‌های زنده از زیر آوار زلزله هرمزگان توسط امدادگران