خواست جلو زنش یکم پز شجاعت بده ، داشت به فنا میرفت