تیپ خاص ترلان پروانه با کت و شلوار دو رنگ در یک جشن سینمایی