زورگیری گوشی از یک دختر درحال عبور از کوچه ای در دزفول