سلام به روی ماهتون، دیگه حتماً میدونید با دیدن این ویدئو چه حالی شدم
واسه عمه میو گفتنش و وقتی سپیده ازش پرسید خوشمزه‌ست؟ با اقتدار گفت نه