نا مفهوم ترين واژه هاى جهان با صداي تو يعنى لذت قدم زدن در اسمان …
بخون دخترم . بخند دخترم. برقص دخترم و زيبايى موهاى افشانت رو به رخ خورشيد بكش ..
سهم تو ، حق تو زندگيست و نميذارم كسى اين حق و از تو بگيره حتى به قيمت خون … …..
بخون دخترم همينقدر ساده ، من اون و با ذوق عشق ميشنوم ..