خبرآنلاین: یکی از دانشجویان در خوابگاه دخترانه زابل، از هجوم یک مار به داخل خوابگاه خبر داد.